TƯ VẤN QUẢN LÝ

Kể từ Hội nghị các nhà tài trợ đầu tiên dành cho Việt Nam họp vào tháng 11-1993 tại Paris (Pháp) cho đến nay Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của các Nhà tài trợ quốc tế (đa phương, song phương và các tổ chức phi Chính phủ). Nguồn vốn ODA có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, đặc biệt hỗ trợ thực hiện các chính sách về xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.
Trong giai đoạn 1993-2010, tổng vốn ODA ký kết giữa các các Nhà tài trợ và Việt Nam đạt khoảng 45.565,96 triệu USD, trong đó ngành Giao thông Vận tải và Bưu chính viễn thông chiếm tỷ trọng lớn nhất với 26%, tiếp đến là Năng lượng và Công nghiệp (20%), còn lại là các ngành khác. Bắt đầu từ năm 2010, khi Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình (MIC), các chính sách, tính chất, quy mô, điều kiện cấp ODA cho Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi; đòi hỏi Chính phủ Việt Nam cũng như các địa phương phải có những thay đổi trong việc thu hút, quản lý và sử dụng ODA phù hợp hơn với hoàn cảnh mới. Trong bối cảnh đó Công ty Nghiên cứu và Đầu tư S&D mong muốn đóng góp chung trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA, thông qua việc Nghiên cứu và Tư vấn trong suốt chu kì của một dự án (chuẩn bị – thự hiện và kết thúc dự án). S&D có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm thường xuyên làm việc với các Nhà tài trợ như: WB, ADB, JICA, UNDP, KfW… các dịch vụ chính của S&D trong lĩnh vực này như sau:

 • Tư vấn chính sách, thể chế
  • Khảo sát, điều tra xã hội học phục vụ quá trình nghiên cứu
  • Tư vấn về các chính sách liên quan đến môi trường nông nghiệp, đầu tư, kinh doanh,…
  • Đánh giá tác động luật và chính sách trong các lĩnh vực
  • Soạn thảo pháp quy liên quan đến đầu tư phát triển, ODA, đầu tư, kinh tế – xã hội, dân sự
  • Xây dựng khung chính sách cho một lĩnh vực cụ thể
  • Thực hiện việc nâng cao năng lực và hoàn thiện thể chế
  • Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, vùng…
 • Tư vấn các dự án phát triển
  • Soạn thảo văn kiện Dự án kêu gọi tài trợ
  • Lập đề cương chi tiết Dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA
  • Lập đề cương chi tiết Chương trình sử dụng vốn ODA
  • Lập đề cương chi tiết hỗ trợ ODA tiếp cận theo chương trình hoặc ngành
  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án ODA, dự án phát triển cộng đồng, dự án xóa đói giảm nghèo
  • Xây dựng và phát triển, thực hiện các mô hình sinh kế cho người dân trong xóa đói giảm nghèo.
 • Theo dõi và đánh giá dự án (M&E)
  • Xây dựng và đánh giá bộ chỉ số theo dõi và đánh giá dự án
  • Theo dõi, đánh giá dự án theo tháng, quý, 6 tháng và năm
  • Nghiên cứu và đánh giá dự án: đánh giá đầu kỳ, cuối kỳ và báo cáo đánh giá tổng hợp cuối kì
  • Đánh giá tác động dự án
  • Đánh giá năng lực quản lý dự án