ĐÀO TẠO

  • Lập và thẩm định dự án
  • Quản lý dự án
  • Đấu thầu
  • Quản trị và phát triển Thương hiệu
  • Theo dõi và đánh giá Dự án (M&E)
  • Đào tạo khác: kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết báo cáo