(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tải tài liệu Sau bước thương thảo hợp đồng xong, khi cả 2 bên nhà thầu và chủ đầu tư đều đồng ý hợp tác với nhau thì lúc này sẽ tiến hành bước tiếp theo để hoàn thiện nốt quá trình lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu. Nhưng…. Bước tiếp theo cần làm gì, mời anh chị tham khảo bài đọc dưới đây…
 
 

TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Tài liệu trình thẩm định, phê duyệt bao gồm:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu, trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia;
- Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia;
- Biên bản thương thảo hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu; 
- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, các tài liệu làm rõ hồ sơ mời thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu và những tài liệu khác có liên quan;
Nội dung thẩm định bao gồm:
- Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Kiểm tra quy trình và thời gian liên quan đến việc tổ chức lựa chọn nhà thầu như: thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đăng tải thông tin đấu thầu, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu, thời điểm đóng, mở thầu, thời gian đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu và các mốc thời gian có liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Kiểm tra nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: ý kiến đánh giá của từng thành viên trong tổ chuyên gia, báo cáo tổng hợp ý kiến, những ý kiến bảo lưu nếu có một hoặc một số thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến đánh giá khác so với đa số thành viên còn lại, ý kiến khác nhau giữa bên mời thầu với tổ chuyên gia; kiểm tra sự tuân thủ của việc đánh giá hồ sơ dự thầu so với hồ sơ mời thầu;
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng; kiểm tra sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng;
- Các nội dung liên quan khác.

Thông tư hướng dẫn
Việc lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt của bên mời thầu, báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức thẩm định. Trường hợp lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tên nhà thầu trúng thầu;
b) Giá trúng thầu;
c) Loại hợp đồng;
d) Thời gian thực hiện hợp đồng;
đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có).

Trường hợp hủy thầu
Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax trong vòng 05 ngày làm việc, đồng thời thực hiện đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
- Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, hoặc;
- Đăng tải 01 kỳ lên Báo đấu thầu nhưng phải đảm bảo thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu được gửi đến Báo đấu thầu không muộn hơn 07 ngày làm việc.
Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm:
a) Các thông tin về tên nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng;
b) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu;
c) Kế hoạch chi tiết về việc hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

HOÀN THIỆN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 
Hoàn thiện hợp đồng
Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thực hiện hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở các nội dung đã thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng

Ký kết hợp đồng
 Điều kiện để thực hiện ký kết hợp đồng:
- Tại thời điểm ký kết hợp đồng, hồ sơ dự thầu của nhà thầu còn hiệu lực.
- Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn vẫn phải đáp ứng yêu cầu về các tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu, trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể tiến hành xác minh lại năng lực nhà thầu trước khi ký kết hợp đồng.
- Chủ đầu tư phải đảm bảo tiến độ tạm ứng, thanh toán vốn và mặt bằng thi công cho nhà thầu có đủ điều kiện triển khai thực hiện gói thầu.
- Ký kết hợp đồng
Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu thực hiện ký kết hợp đồng, trường hợp nhà thầu trúng thầu là liên danh, trong hợp đồng ký với chủ đầu phải có tất cả chữ ký của các thành viên trong liên danh.