(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Mẫu Phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

Tải tài liệu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 

1.Tiêu đề:[ghi tên đơn vị gửi phiếu đăng ký]............................................................................................................................................................................

2. Số văn bản:[ghi số của văn bản quy phạm pháp luật]..........................................................................................................................................................

3. Cơ quan ban hành: .................................................................................................................................................................................................................

4.Người ký:.................................................................................................................................................................................................................................

5. Chọn văn bản: .................Trong nước: .................Quốc tế: ...............................

6. Loại văn bản: ......................................................................................................
...................................................................................................................

7. Ngày ban hành: .............................Ngày hiệu lực................................................................................................................................................................

8. Tình trạng hiệu lực: ...............................................................................................................................................................................................................

  .........., ngày  ............. tháng ........ năm........
Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
 


 
* Ghi chú: Yêu cầu gửi kèm theo văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu (bản cứng và file mềm. File mềm gửi về địa chỉ chinhsachdauthau@mpi.gov.vn).